Wide Eyed Tours

Chúng tôi đã làm việc với Wide Eyed Tours từ năm 2010 khi Crunchy Frog làm định vị thương hiệu và đưa ra câu slogan ấn tượng “Experience our Experience” và tinh chỉnh logo.

Từ đó đến nay chúng tôi đã làm ba cuốn brochure cho Wide Eyed Tours từ năm 2010 cũng như thiết kế tờ rơi, newsletter và sản phẩm khác.

Wide Eyed Tours

Top