Hội đồng Anh

Thực hiện nghiên cứu định vị thương hiệu, thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và các tài liệu truyền thông cho ba khóa học giảng dạy tiếng Anh của Hội đồng Anh để làm nổi bật những lợi ích chính của mỗi khóa học và phát triển những tài liệu liên quan đến từng đối tượng mục tiêu.

British Council MyClass Poster British Council Young Learner British Council Young Learner

Top