Giải thích về Xây dựng Thương hiệu

Xây dựng thương hiệu là một khái niệm khá mới mẻ tại Việt Nam, trong đó việc thiết kế thường được xem như là việc tạo ra một cái gì đó “trông đẹp”, chứ không phải là một bài tập trong việc xây dựng thương hiệu.

Hiếm khi nào chúng tôi nhận được một bản tóm lược yêu cầu thiết kế mà bao gồm một mô tả chi tiết về thương hiệu, nhưng như một công ty thiết kế chiến lược thì công việc của chúng tôi là hiểu biết về thương hiệu của khách hàng và mang những giải pháp cho các công cụ truyền thông này một cách đồng nhất tới những khách hàng mục tiêu đã được xác định.

Rất khó để diễn tả những gì chúng tôi định nghĩa về “thương hiệu” trong các cuộc họp với khách hàng, đặc biệt là khi có nhiều ngôn ngữ trong cuộc họp, vì vậy chúng tôi đặt các biểu đồ và bản mẫu tóm lược yêu cầu thiết kế bằng tiếng Anh và tiếng Việt cùng với nhau, với mục đích làm cho nó dễ dàng hơn khi bàn về thương hiệu với khách hàng và để có được một sự thống nhất và một bản tóm lược rõ ràng cho công việc thiết kế.

Trong những tháng tới, chúng tôi cũng sẽ thêm mục blogs trên trang web này, nó sẽ bao gồm các khía cạnh khác nhau về thương hiệu.

Top