Đại sứ quán Úc: Chiến lược Nông nghiệp

Dự án thứ ba của chúng tôi với Đại sự quán Úc tại Việt Nam có liên quan tới Chiến lược Nông nghiệp của Đại sứ quán.

Sử dụng các tài liệu của Chiến lược Bình đẳng giới làm nền tảng, để nhất quán, chúng tôi thiết kế một bài báo cáo chiến lược song ngữ. Cùng lúc đó, chúng tôi tạo ra hai bản thiết kế đồ hoạ thông tin (infographics): một bài thể hiện chủ đề chính của mối quan hệ hợp tác và bản còn lại trình bày ba chủ đề ưu tiên gồm có kinh tế, đổi mới và an ninh.

Các bản thiết kế đồ hoạ thông tin được thêm vào bản báo cáo và được thiết kế như một tài liệu đứng riêng và có thể sử dụng dựng standee cho các sự kiện giới thiệu chiến lược.

Top